Home » Cattle Games » Pravidla Cattle Games

Cattle Games třídy se jedou podle níže popsaných pravidel. Každý tým, dvojice kůň a jezdec je bodován do SWCup 2020. Každá dvojice jezdec a kůň ( kromě náhradních dvojic) je bodován do Cattle Games High Point Champion.

Cattle Games 2020 Bodování

RANCH CUTTING

V Ranch Cuttingu smí jeden kůň startovat pouze 1x v každé z tříd disciplíny.

Disciplína, kde je posuzována schopnost koně oddělit a udržet dobytče od stáda.

Ranch Cutting Open

 • třída pro jezdce, kteří se aktivně podílí na tréninku koní či lidí v oblasti jakýchkoliv dobytkářských disciplín
 • třída pro jezdce na koních, kteří nejsou v jejich vlastnictví
 • třída pro jezdce na koních, kteří jsou v jejich vlastnictví

Ranch Cutting Non Pro

 • třída pro jezdce neprofesionály, kteří MUSÍ startovat na vlastním koni

Pravidla

Cílem je v časovém limitu oddělit dvě až tři dobytčata po sobě a zabránit jim v návratu do stáda, přičemž v ideálním případě kůň musí kopírovat každý pohyb dobytčete, snažícího se vrátit zpět ke stádu. V aréně soutěžní dvojici pomáhají čtyři další jezdci na koních, tzv. Herdholders (držiči stáda) a Turnbacks (obraceči telat), kteří nejsou nijak bodováni, ale pro výsledné skóre jsou velmi důležití. Opracovávají stádo, pomáhají s výběrem krávy a udržují ji v pohybu.

Časový limit je 2,5 minuty a jezdec by měl předvést práci alespoň se dvěma telaty po sobě. Čas začíná dvojici běžet v okamžiku protnutí předem označené startovní linie.

Plusové body sbírá dvojice za excelentní herd work (práci ve stádě), precizní vytlačení telete na střed arény a bezchybnou práci koně na pozici nejlépe ve středu arény. Neudělují se žádné penalizace za vedení koně pomocí otěží (reining), ale kladně se hodnotí přirozená schopnost a ochota koně pro práci s dobytčetem.

V této disciplíně nepanuje žádné omezení udidel, může se vést kůň na udidle, páce, Hackamore, na jednu či na dvě ruce, bez omezení věku.

Penalty

1 bod

 • Ztráta výhody pozice
 • Pobídka špičkou nohy, celou nohou nebo třmenem na plec koně
 • Práce mimo pozici

3 body

 • Rozrušení stáda
 • Pobídka ostruhou na plec koně
 • Kopání do telete nebo bití telete
 • Back fence

5 bodů

 • Přestane-li kůň věnovat pozornost dobytčeti a dojde tím k jeho ztrátě
 • Ztráta telete

Skóre 0

 • Nepovolené vybavení
 • Záměrné rozrušování stáda
 • Pád koně / jezdce

Diskvalifikace

 • Hrubost vůči koni nebo dobytku
 • Hrubé rozrušování stáda

BODOVÁNÍ do seriálu

V případě, že soutěží 6 a více jezdců, obdrží vítěz 6 bodů, druhý 5 bodů, třetí 4 body, čtvrtý 3 body, pátý 2 body a šestý 1 bod. V případě menší obsazenosti se vítězi přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže jezdců. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. Na umístění má nárok pouze ten jezdec, který zaznamená skóre 60 bodů a výše. Skóre 0 nebo diskvalifikace neumožňuje jakékoliv umístění.

V případě, že si jezdec v průběhu seriálu vymění koně, se mu nepřipočítávají body s tímto koněm k bodům získaným v předešlých soutěžích s koněm prvním! Vzniká tím nová dvojice.

RANCH SORTING

Videoukázka disciplíny:

https://youtu.be/jncdOEcrST8

Ranch Sorting je týmová disciplína, při které je v aréně deset očíslovaných telat 0 - 9 a jedno až dvě neočíslovaná telata. Celkem tedy 11-12 kusů dobytka.

Soutěžní arénu tvoří dvě spojené ohrady ve tvaru kruhu nebo osmiúhelníku, které mají přesně stanovené rozměry. Průměr kruhové ohrady musí být 15.2m – 18.3m s žádnými pravými úhly.
Mezi těmito dvěma ohradami zůstává otevřený prostor o šířce 3,7m – 4,8m, kde se nachází pomyslná dělící čára, která je zároveň čarou startovní.

Tým tvoří 2 jezdci a koně. Časový limit této disciplíny je 90 vteřin. Disciplína se jede na 2 kola.

Není povolené, aby dva jezdci na dvou koních startovali ve stejném složení (jezdec a kůň) víckrát. Avšak vymění-li si jezdci koně, mohou startovat opět spolu jako jiný tým.

Telata jsou na začátku disciplíny v dobytčí ohrádce a úkolem jezdců je přehnat telata v určeném pořadí do ohrádky nedobytčí. Disciplína je odstartována protnutím nosu koně prvního jezdce startovní čáry. V tuto chvíli je jezdcům oznámeno číslo telete, které bude tříděno jako první.
Telata jsou tříděna v určeném pořadí, začínající číslem, které je vyhlášeno na začátku. Následující čísla jsou v pořadí za sebou jdoucí. Za vytříděné se považuje tele, které celým svým tělem je za startovní čarou v nedobytčí ohrádce.

Pokud jakákoliv část telete překročí startovní čáru mimo správné pořadí, neobdrží tým žádný čas, tzv. No Time.

V případě, že již vysortované tele přetne jakoukoliv svou částí zpět dělící čáru, bude tým diskvalifikován.

Přeběhne – li neoznačené tele do nedobytčí ohrádky, neobdrží tým žádný čas, tzv. No Time.
Pokud bude všechen dobytek tříděn ve správném pořadí, závod ukončí jezdec postavením na startovní čáře a zvednutím ruky pro zastavení času, přičemž druhý jezdec musí být v dobytčí ohrádce, tam kde bylo stádo usazeno na startu. V dobytčí ohrádce zůstává jeden neočíslovaný kus.

Za oficiální čas se považuje doba, za kterou se týmu podařilo vytřídit všech deset označených telat nebo je čas ukončen po devadesáti vteřinách a počítá se celkový počet vytříděných telat, pokud tento nedosáhl deseti kusů.

Pokud dojde k porušení ohrádek, dostane tým nový pokus v případě, že to nebylo zaviněno jejich hrubostí k telatům.

V případě dvoukolových závodů vyhrává ten tým, který zaznamenal platný pokus v obou dvou kolech bez ohledu na celkový počet vytříděných telat a čas. U týmů, které měly platný pokus v obou kolech, rozhoduje výsledný součet telat a až u shodného počtu zavřených telat určí pořadí lepší čas.

Tým, který při dvoukolovém závodě získá jedenkrát platný pokus (alespoň jedno vytříděné tele) a jedenkrát se mu v časovém limitu nezdaří žádné tele vytřídit, bude vždy hodnocen výše než tým, který získá jedenkrát platný pokus a jedenkrát No Time, bez ohledu na počet vytříděných telat.

V případě, že dojde ke shodnému výsledku u více týmů, rozhoduje rozjížďka, kdy bude na čas oddělováno a zavíráno pouze jedno rozhodčím určené dobytče. Rychlejší čas vyhrává.
V této disciplíně nepanuje žádné omezení udidel, může se vést kůň na udidle, páce, Hackamore, na jednu či na dvě ruce, bez omezení věku.

No Time (žádný čas)

 • Pokud jakákoliv část telete překročí startovní čáru mimo správné pořadí.
 • Přeběhne – li neoznačené tele do nedobytčí ohrádky.
 • Předvede – li team jakoukoliv hrubost vůči zvířatům.

Diskvalifikace

 • Přetne-li dělící čáru již vytříděné dobytče či jeho část směrem zpět do dobytčí ohrádky.
 • Jakékoliv zpoždění teamu na start.
 • Viditelné pobízení koně otěžemi, lasem, romalem či jiným vybavením.
 • Nepřiměřená hrubost a krutost vůči zvířatům.
 • Pád koně či jezdce nemusí znamenat diskvalifikaci v případě, že jezdec nebude ze země působit na tele a neovlivní tím výsledek celého týmu.

BODOVÁNÍ týmu do seriálu

V případě, že soutěží 6 a více týmů, obdrží vítězný tým 6 bodů, druhý 5 bodů, třetí 4 body, čtvrtý 3 body, pátý 2 body a šestý 1 bod. V případě menší obsazenosti se vítězům přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže týmů. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. Na umístění má nárok pouze ten tým, který zaznamená alespoň jeden platný pokus ze dvou. 2x No Time, 2x vypršení časového limitu bez vytřídění nebo diskvalifikace neumožňuje jakékoliv umístění.

Aby byl tým hodnocen do seriálu, musí jet pokaždé ve stejném složení jezdců, přičemž z vážných důvodů je jedenkrát povolen náhradník. Složení týmu je vázáno na jezdce, nikoliv koně. Pojede-li v prvním závodě jezdec A v týmu AB na koni X, pak v dalším závodě může jet na koni Y, přičemž se musí dodržet složení týmu z jezdců AB.

BODOVÁNÍ jednotlivce do High Point Champion

Jednotlivci z bodovaných týmů obdrží stejný počet bodů do soutěže o High Point Champion. To znamená, že každý z vítězného týmu si odnáší 6 bodů do celkového hodnocení, každý z druhého týmu 5 bodů atd. V případě menší obsazenosti se vítězům přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže týmů. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. V případě, že si jezdec v průběhu seriálu vymění koně, je dále součástí týmu (soutěží o přezku viz. výše), ale do celkového hodnocení High Point Champion se mu nepřipočítávají body s tímto koněm k bodům získaným v předešlých soutěžích s koněm prvním! Vzniká tím nová dvojice.

3MEN AND 2GATES

Videoukázka disciplíny:

https://youtu.be/vn3bXf7ZB6k

3men and 2gates je týmová disciplína, při které je v aréně deset očíslovaných telat 0 - 9 a jedno až dvě neočíslovaná telata. Celkem tedy 11-12 kusů dobytka.

Soutěžní arénu tvoří ohrada, ta je rozdělena na 2 části a propojena v širší části dvěma vstupními branami.

Tým tvoří 3 jezdci. Časový limit této disciplíny je 90 vteřin. Disciplína se jede na 1 kolo.

Není povolené, aby tři jezdci na třech koních startovali ve stejném složení (jezdec a kůň) víckrát. Avšak vymění-li si jezdci koně, mohou startovat až 3x opět spolu jako jiný tým.

Aréna je rozdělena na 2 části a propojena v širší části dvěma vstupními branami. Team složený ze tří jezdců musí ve stanovené lhůtě postupně v číselné řadě za sebou oddělit dobytek s přiděleným číslem a přehnat jej branami do druhé části arény.

Dobytek je označen čísly 0-9 a ve stádě je jedna až dvě „goes“ krávy tzn. krávy bez obojku. Stádo je usazeno na dobytčí straně (dobytčí strana je strana, na které před startem stojí stádo).

Rozhodčí vztyčí vlajku na signál, kdy je v aréně vše připraveno. Vlajka klesne, když nos prvního koně překročí startovní čáru (startovní čára rozděluje arénu na dobytčí a nedobytčí strany a jezdci vždy začínají na straně nedobytčí). V stejnou chvíli bude soutěžícím přiděleno číslo krávy.

Při třídění dobytka musí team pravidelně střídat brány vedoucí na nedobytčí stranu arény, tedy stranu, kam je stádo tříděno.

Příklad: Jezdec vyjíždí z levé brány a je mu přiděleno číslo 8, jezdec tedy vytřídí číslo 8 do libovolné brány, kdy dále team třídí číslo 9 do druhé brány, než bylo vytříděno tele před ním a dále číslo 0 do brány kam bylo vytříděno první tele, č.1 do opačné brány atd. … Chce-li team ukončit svou soutěžní jízdu, musí jeden z jezdců stát v brance ( pomyslná čára ve vjezdu na nedobytčí stranu) a zvedne ruku pro ukončení jízdy.

Team bude diskvalifikován, pokud jakékoliv jiné tele než je určené pořadím protne pomyslnou startovní/cílovou čáru v jakékoliv bráně a dále pak pokud, nebude správné tele tříděno do správné brány. Pokud jakákoliv část telete překročí startovní čáru mimo správné pořadí.

Diskvalifikace, No Time (žádný čas)

 • Nadměrné hnaní a hrubost vůči teleti i koni
 • Zvednutí ruky před projetím pomyslné hranice (místo zlomu pomocného pole)
 • Nedojetí s koněm na cílovou čáru
 • Překročení startovní/cílové čáry jakoukoli částí těla jiného než správně v pořadí tříděného kusu dobytka
 • Nedodržení správného střídání bran
 • Jakékoliv zpoždění teamu na start.
 • Viditelné pobízení koně otěžemi, lasem, romalem či jiným vybavením.
 • Pád koně či jezdce nemusí znamenat diskvalifikaci v případě, že jezdec nebude ze země působit na tele a neovlivní tím výsledek celého týmu.
 • Team bude diskvalifikován, pokud jakékoliv jiné tele než je určené pořadím protne pomyslnou startovní/cílovou čáru v jakékoliv bráně a dále pak pokud, nebude správné tele tříděno do správné brány.

Hrubost

Za hrubost se považuje zbytečný nebo agresivní kontakt s dobytkem, přejetí dobytka koňmi, šlapání na dobytek či jízda přes dobytek takovým způsobem, že je skot povalen na zem, stálé kousání krav koňmi a zahnání skotu do ohrádky s takovou silou, že dobytek naráží na zadní stěnu ohrádky. Nepřiměřená agresivita vůči koni je také brána jako hrubost

Opravná jízda

Pokud jezdec v aréně před závodem zpozoruje nezpůsobilé (např. zraněné nebo ležící zvíře), musí toto oznámit rozhodčímu. Jakmile uzná jezdec stádo za způsobilé, neobdrží opravnou jízdu.
Pokud se ve stádě objeví neočíslovaný dobytek nebo je očíslovaného dobytka více či méně než 10 kusů, jezdci, kteří v aréně závodí v době, kdy je problém identifikován, po poradě s rozhodčími, pořadatelem a ostatními pořádajícími složkami, buď obdrží, nebo neobdrží opravnou jízdu, kterou pojede až po dojetí všech ostatních jezdců.

BODOVÁNÍ týmu do seriálu

V případě, že soutěží 6 a více týmů, obdrží vítězný tým 6 bodů, druhý 5 bodů, třetí 4 body, čtvrtý 3 body, pátý 2 body a šestý 1 bod. V případě menší obsazenosti se vítězům přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže týmů. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. Na umístění má nárok pouze ten tým, který zaznamená alespoň jeden platný pokus. 1x No Time, 1x vypršení časového limitu bez vytřídění nebo diskvalifikace neumožňuje jakékoliv umístění.

Aby byl tým hodnocen do seriálu, musí jet pokaždé ve stejném složení jezdců, přičemž z vážných důvodů je jedenkrát povolen náhradník. Složení týmu je vázáno na jezdce, nikoliv koně. Pojede-li v prvním závodě jezdec A v týmu AB na koni X, pak v dalším závodě může jet na koni Y, přičemž se musí dodržet složení týmu z jezdců AB.

BODOVÁNÍ jednotlivce do High Point Champion

Jednotlivci z bodovaných týmů obdrží stejný počet bodů do soutěže Cattle Games High Point Champion. To znamená, že každý z vítězného týmu si odnáší 6 bodů do celkového hodnocení, každý z druhého týmu 5 bodů atd. V případě menší obsazenosti se vítězům přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže týmů. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. V případě, že si jezdec v průběhu seriálu vymění koně, je dále součástí týmu (soutěží do SWCup), ale do celkového hodnocení High Point Champion se mu nepřipočítávají body s tímto koněm k bodům získaným v předešlých soutěžích s koněm prvním, výměnou koně vzniká nová dvojice!

Novinky

European Silver Cup

European Silver Cup

13.8. 2020 / zobrazeno 38643×

Vážení jezdci a příznivci westernového sportu, vzhledem k opatřením, která byla minulý... více

4NCHA PRE-WORK 27. 6. 2020 – 28. 6. 2020

4NCHA PRE-WORK 27. 6. 2020 – 28. 6. 2020

18.6. 2020 / zobrazeno 3593×

Naše červnové závody jsme museli, kvůli mimořádné situaci, zrušit, ale můžete si... více

Vyhlášení vítězů a předání cen Silverstone Western Cup 2019

Vyhlášení vítězů a předání cen Silverstone Western Cup 2019

9.12. 2019 / zobrazeno 3799×

Vážení a milí závodníci, a příznivci Silverstone Western Cup, ještě jednou vám všem moc... více

3.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

3.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

20.2. 2017 / zobrazeno 4772×

Děkujeme všem, kdo se nedali zastrašit horkým počasím :-) a přijeli závodit, nebo se jen... více

2.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

2.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

20.2. 2017 / zobrazeno 3364×

Děkujeme všem, kdo přijeli závodit, nebo se jen podívat na 2.show Silverstone Western Cup... více

1.show SWC 2019 - výsledky, fotografie a bodování

1.show SWC 2019 - výsledky, fotografie a bodování

4.5. 2019 / zobrazeno 3043×

Přinášíme vám souhrn výsledků prvního závodu Silverstone Western Cup, konaného v areálu... více

Důležité informace k SWC

Důležité informace k SWC

24.4. 2019 / zobrazeno 3099×

Vážení závodníci a příznivci SWC, máme pro vás několik důležitých informací k... více

SWC výhry pro sezónu 2019

SWC výhry pro sezónu 2019

31.3. 2019 / zobrazeno 5480×

O co se v letošní sezóně pojede? Vše zůstává téměř při starém, jen u vyplácení... více