Home » Cattle Games » Pravidla Cattle Games

Cattle Games třídy se jedou podle Rule Book AQHA

Cattle Games 2018 Bodování

Jeden kůň smí v každé disciplíně (třídě) startovat pouze jedenkrát!

Vážení závodníci,
vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni z veterinárních důvodů zrušit květnové závody, rádi bychom vás tímto informovali o tom, že body ve finále budou přidělovány všem startovním dvojicím. O High Point Championa tedy mohou zabojovat ve finále všichni startující!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁVODNÍKY NEDĚLNÍCH CATTLE GAMES

Vážení závodníci,

Jsme velmi potěšeni vysokou účastí, zejména v disciplíně Ranch Cutting. I týmové disciplíny Ranch Sorting a Team Penning budou velmi slušně obsazeny.
Abychom mohli závod zachovat jednodenní, byli jsme nuceni přistoupit ke zredukování disciplín a rozhodli jsme se s konečnou platností pro letošek zrušit disciplínu Speed Penning.
K tomuto rozhodnutí nás dovedl i fakt, že se jedná o lehce kontroverzní disciplínu, při níž ne vždy docházelo ke korektnímu zacházení s dobytčaty a i samotné jezdecké výkony nebyly často brány stran diváků s pozitivním ohlasem.
O nejmenší oblíbenosti Speed Penningu svědčí i nejmenší obsazenost startujícími, takže doufáme, že se toto naše rozhodnutí setká s pochopením. Pokud by to někomu z vás mělo přinést jakékoliv komplikace, pochopíme, když se rozhodnete svou účast na víkendové show zrušit a budeme velmi rádi, když nám to dáte dopředu vědět.

Děkujeme za pochopení

SWC team

TEAM PENNING

Team Penning

Ve třídě smí jeden kůň startovat pouze 1x.

Start ve finále není limitován pro žádnou soutěžní dvojici, avšak body budou přidělovány jen těm soutěžícím, kteří se před tím účastnili alespoň dvou ze tří proběhnuvších závodů!

Team Penning je týmová disciplína.

Aréna je rozdělena pomyslnou čárou mezi dvěma značkami na dvě části. Dělící čára se nachází ve vzdálenosti 30-35% z celkové délky arény od kratší stěny na straně, kde je umístěn dobytek. Jedna část je s dobytkem a druhá bez dobytka.

Na straně bez dobytka je umístěna ohrádka, která se nachází ve vzdálenosti 25% z celkové délky arény od zadní kratší stěny. Vzdálena je 4,88m od zadní dlouhé stěny. Ohrádka má rozměr cca 5x7m. Panty branky jsou vždy na té straně ohrádky, která je dále od dlouhé stěny arény. Branka široká 3m. Telata jsou označena barevnými obojky, vždy po třech stejné barvy.

Soutěžní tým je složen ze tří jezdců, kteří začínají tuto disciplínu na straně bez dobytka. Na druhé straně je shromážděno stádo telat. Jakmile nos prvního koně protne pomyslnou dělící čáru, rozhodčí dá pokyn k měření času a týmu je sdělena barva obojků telat. Barvy obojků telat jsou vylosovány a přiděleny týmům před začátkem disciplíny.

Tým má za úkol oddělit ze stáda telat tři předem určená telata označená barevnými obojky, zahnat je a zavřít do ohrádky na druhé straně arény.

Žádné jiné dobytče než to, které bylo týmu přiděleno NESMÍ přetnout pomyslnou dělící čáru!
Úkol je splněn i v případě, že tým oddělí pouze jedno nebo dvě telata. Je hodnocen dosažený čas a počet oddělených telat.

Časový limit je 90 vteřin. Tým je 30 vteřin před ukončením časového limitu upozorněn signalizací.

Při zavírání oddělených telat do ohrádky ukončuje úlohu jeden jezdec z týmu zvednutím ruky, ale nejprve musí jeho kůň nosem protnout pomyslnou čáru zavření. Do doby, než nos koně protne čáru, týmu stále běží čas, i když ruka jezdce je zvednutá. V okamžiku ukončení úlohy musejí být všichni jezdci na straně u ohrádky a kromě zavřených telat v ohrádce musejí být ostatní telata na dobytčí straně arény.

Tým může úlohu ukončit i s pouze jedním zavřeným dobytčetem. Nicméně vždy vyhrává tým s větším počtem zavřených telat nezávisle na dosaženém čase. Při stejném počtu zavřených telat rozhoduje dosažený čas.

V případě dvoukolových závodů vyhrává ten tým, který zavřel telata v obou dvou kolech bez ohledu na celkový počet zavřených telat a čas. U týmů, které zavřely v obou kolech, rozhoduje výsledný součet telat a až u shodného počtu zavřených telat určí pořadí lepší čas.

Tým, který při dvoukolovém závodě získá jedenkrát platný pokus (alespoň jedno zavřené tele) a jedenkrát se mu v časovém limitu nezdaří žádné tele zavřít, bude vždy hodnocen výše než tým, který získá jedenkrát platný pokus a jedenkrát No Time, bez ohledu na počet zavřených telat.
V případě, že dojde ke shodnému výsledku u více týmů, rozhoduje rozjížďka, kdy bude na čas oddělováno a zavíráno pouze jedno rozhodčím určené dobytče. Rychlejší čas vyhrává.

V této disciplíně nepanuje žádné omezení udidel, může se vést kůň na udidle, páce, Hackamore, na jednu či na dvě ruce, bez omezení věku.

No Time (žádný čas)

 • Přetne – li jakékoliv jiné dobytče než to, které bylo týmu přiděleno pomyslnou dělící čáru.
 • Když jezdci zaženou případné další tele do ohrádky v okamžiku, když někdo z teamu žádá zvednutím ruky o ukončení.
 • Když dojde v okamžiku žádání o ukončení k úniku telete z ohrádky.
 • Předvede – li team jakoukoliv hrubost vůči zvířatům.
 • Viditelné pobízení koně otěžemi, lasem, romalem či jiným vybavením.

Diskvalifikace

 • Jakékoliv zpoždění teamu na start.
 • Jakýkoliv kontakt s dobytčaty rukou, kloboukem, lasem, romalem, otěžemi či jiným vybavením.
 • Nepřiměřená hrubost a krutost vůči zvířatům.
 • Pád koně či jezdce nemusí znamenat diskvalifikaci v případě, že jezdec nebude ze země působit na tele a neovlivní tím výsledek celého týmu.
 • Diskvalifikace jednoho z týmu znamená diskvalifikaci celého týmu.

BODOVÁNÍ týmu do seriálu (šampioni získají trofeje nebo přezky nebo jiné hodnotné ceny)

V případě, že soutěží 6 a více týmů, obdrží vítězný tým 6 bodů, druhý 5 bodů, třetí 4 body, čtvrtý 3 body, pátý 2 body a šestý 1 bod. V případě menší obsazenosti se vítězům přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže týmů. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. Na umístění má nárok pouze ten tým, který zaznamená alespoň jeden platný pokus ze dvou. 2x No Time, 2x vypršení časového limitu bez zavření nebo diskvalifikace neumožňuje jakékoliv umístění.

Aby byl tým hodnocen do seriálu, musí jet pokaždé ve stejném složení jezdců, přičemž z vážných důvodů je jedenkrát povolen náhradník. Složení týmu je vázáno na jezdce, nikoliv koně. Pojede-li v prvním závodě jezdec A v týmu ABC na koni X, pak v dalším závodě může jet na koni Y, přičemž se musí dodržet složení týmu z jezdců ABC.

BODOVÁNÍ jednotlivce do High Point Champion

Jednotlivci z bodovaných týmů obdrží stejný počet bodů do soutěže o High Point Champion. To znamená, že každý z vítězného týmu si odnáší 6 bodů do celkového hodnocení, každý z druhého týmu 5 bodů atd. V případě menší obsazenosti se vítězům přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže týmů. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. V případě, že si jezdec v průběhu seriálu vymění koně, je dále součástí týmu (soutěží o přezku viz. výše), ale do celkového hodnocení High Point Champion se mu nepřipočítávají body s tímto koněm k bodům získaným v předešlých soutěžích s koněm prvním! Vzniká tím nová dvojice.

RANCH SORTING

Ranch Sorting

Ve třídě smí jeden kůň startovat pouze 1x.

Start ve finále není limitován pro žádnou soutěžní dvojici, avšak body budou přidělovány jen těm soutěžícím, kteří se před tím účastnili alespoň dvou ze tří proběhnuvších závodů!

Ranch Sorting je týmová disciplína, při které je v aréně deset očíslovaných telat 0 - 9 a jedno neočíslované. Celkem tedy 11 kusů dobytka.

Soutěžní arénu tvoří dvě spojené ohrady ve tvaru kruhu nebo osmiúhelníku, které mají přesně stanovené rozměry. Průměr kruhové ohrady musí být 15.2m – 18.3m s žádnými pravými úhly.
Mezi těmito dvěma ohradami zůstává otevřený prostor o šířce 3,7m – 4,8m, kde se nachází pomyslná dělící čára, která je zároveň čarou startovní.

Časový limit této disciplíny je 90 vteřin.

Telata jsou na začátku disciplíny v dobytčí ohrádce a úkolem jezdců je přehnat telata v určeném pořadí do ohrádky nedobytčí. Disciplína je odstartována protnutím nosu koně prvního jezdce startovní čáry. V tuto chvíli je jezdcům oznámeno číslo telete, které bude tříděno jako první.
Telata jsou tříděna v určeném pořadí, začínající číslem, které je vyhlášeno na začátku. Následující čísla jsou v pořadí za sebou jdoucí. Za vytříděné se považuje tele, které celým svým tělem je za startovní čarou v nedobytčí ohrádce.

Pokud jakákoliv část telete překročí startovní čáru mimo správné pořadí, neobdrží tým žádný čas, tzv. No Time.

V případě, že již vysortované tele přetne jakoukoliv svou částí zpět dělící čáru, bude tým diskvalifikován.

Přeběhne – li neoznačené tele do nedobytčí ohrádky, neobdrží tým žádný čas, tzv. No Time.
Pokud bude všechen dobytek tříděn ve správném pořadí, závod ukončí jezdec postavením na startovní čáře a zvednutím ruky pro zastavení času, přičemž druhý jezdec musí být v dobytčí ohrádce, tam kde bylo stádo usazeno na startu. V dobytčí ohrádce zůstává jeden neočíslovaný kus.

Za oficiální čas se považuje doba, za kterou se týmu podařilo vytřídit všech deset označených telat nebo je čas ukončen po devadesáti vteřinách a počítá se celkový počet vytříděných telat, pokud tento nedosáhl deseti kusů.

Pokud dojde k porušení ohrádek, dostane tým nový pokus v případě, že to nebylo zaviněno jejich hrubostí k telatům.

V případě dvoukolových závodů vyhrává ten tým, který zaznamenal platný pokus v obou dvou kolech bez ohledu na celkový počet vytříděných telat a čas. U týmů, které měly platný pokus v obou kolech, rozhoduje výsledný součet telat a až u shodného počtu zavřených telat určí pořadí lepší čas.

Tým, který při dvoukolovém závodě získá jedenkrát platný pokus (alespoň jedno vytříděné tele) a jedenkrát se mu v časovém limitu nezdaří žádné tele vytřídit, bude vždy hodnocen výše než tým, který získá jedenkrát platný pokus a jedenkrát No Time, bez ohledu na počet vytříděných telat.

V případě, že dojde ke shodnému výsledku u více týmů, rozhoduje rozjížďka, kdy bude na čas oddělováno a zavíráno pouze jedno rozhodčím určené dobytče. Rychlejší čas vyhrává.
V této disciplíně nepanuje žádné omezení udidel, může se vést kůň na udidle, páce, Hackamore, na jednu či na dvě ruce, bez omezení věku.

No Time (žádný čas)

 • Pokud jakákoliv část telete překročí startovní čáru mimo správné pořadí.
 • Přeběhne – li neoznačené tele do nedobytčí ohrádky.
 • Předvede – li team jakoukoliv hrubost vůči zvířatům.

Diskvalifikace

 • Přetne-li dělící čáru již vytříděné dobytče či jeho část směrem zpět do dobytčí ohrádky.
 • Jakékoliv zpoždění teamu na start.
 • Viditelné pobízení koně otěžemi, lasem, romalem či jiným vybavením.
 • Nepřiměřená hrubost a krutost vůči zvířatům.
 • Pád koně či jezdce nemusí znamenat diskvalifikaci v případě, že jezdec nebude ze země působit na tele a neovlivní tím výsledek celého týmu.

BODOVÁNÍ týmu do seriálu (šampioni získají trofeje nebo přezky nebo jiné hodnotné ceny)

V případě, že soutěží 6 a více týmů, obdrží vítězný tým 6 bodů, druhý 5 bodů, třetí 4 body, čtvrtý 3 body, pátý 2 body a šestý 1 bod. V případě menší obsazenosti se vítězům přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže týmů. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. Na umístění má nárok pouze ten tým, který zaznamená alespoň jeden platný pokus ze dvou. 2x No Time, 2x vypršení časového limitu bez vytřídění nebo diskvalifikace neumožňuje jakékoliv umístění.

Aby byl tým hodnocen do seriálu, musí jet pokaždé ve stejném složení jezdců, přičemž z vážných důvodů je jedenkrát povolen náhradník. Složení týmu je vázáno na jezdce, nikoliv koně. Pojede-li v prvním závodě jezdec A v týmu AB na koni X, pak v dalším závodě může jet na koni Y, přičemž se musí dodržet složení týmu z jezdců AB.

BODOVÁNÍ jednotlivce do High Point Champion

Jednotlivci z bodovaných týmů obdrží stejný počet bodů do soutěže o High Point Champion. To znamená, že každý z vítězného týmu si odnáší 6 bodů do celkového hodnocení, každý z druhého týmu 5 bodů atd. V případě menší obsazenosti se vítězům přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže týmů. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. V případě, že si jezdec v průběhu seriálu vymění koně, je dále součástí týmu (soutěží o přezku viz. výše), ale do celkového hodnocení High Point Champion se mu nepřipočítávají body s tímto koněm k bodům získaným v předešlých soutěžích s koněm prvním! Vzniká tím nová dvojice.

RANCH CUTTING

V Ranch Cuttingu smí jeden kůň startovat pouze 1x.

Start ve finále není limitován pro žádnou soutěžní dvojici, avšak body budou přidělovány jen těm soutěžícím, kteří se před tím účastnili alespoň dvou ze tří proběhnuvších závodů!

Disciplína, kde je posuzována schopnost koně oddělit a udržet dobytče od stáda.

Ranch Cutting Open

 • třída pro jezdce, kteří se aktivně podílí na tréninku koní či lidí v oblasti jakýchkoliv dobytkářských disciplín
 • třída pro jezdce na koních, kteří nejsou v jejich vlastnictví a kteří nesplňují podmínky pro start ve třídě happy Crazy Amateur

Ranch Cutting Non Pro

 • třída pro jezdce neprofesionály, kteří MUSÍ startovat na vlastním koni

Ranch Cutting Happy Crazy Amateur

 • třída pro jezdce amatéry a začínající jezdce (jezdec nesmí mít na svém kontě např. žádné výhry v NCHA nebo NRCHA)
 • třída pro jezdce, kteří se nikdy aktivně nepodíleli na tréninku klientských koní v oblasti jakýchkoliv dobytkářských disciplín a ani nikdo z jejich rodinných příslušníků se na tréninku takových koní nepodílí
 • ve třídě lze startovat na koni, který není ve vlastnictví závodníka
 • třída pro koně, kteří si neprošli profesionálním výcvikem a nemají za sebou profesionální závodní kariéru vč. finančních výher v NCHA nebo NRCHA
 • ve třídě nelze startovat déle nežli dvě sezóny (počínaje závodní sezónou 2018)

Pravidla

Cílem je v časovém limitu oddělit jedno až dvě dobytčata po sobě a zabránit jim v návratu do stáda, přičemž v ideálním případě kůň musí kopírovat každý pohyb dobytčete, snažícího se vrátit zpět ke stádu. V aréně soutěžní dvojici pomáhají čtyři další jezdci na koních, tzv. Herdholders (držiči stáda) a Turnbacks (obraceči telat), kteří nejsou nijak bodováni, ale pro výsledné skóre jsou velmi důležití. Opracovávají stádo, pomáhají s výběrem krávy a udržují ji v pohybu.

Časový limit jsou 2 minuty a jezdec by měl předvést práci se dvěma telaty po sobě. Čas začíná dvojici běžet v okamžiku protnutí předem označené startovní linie.

Plusové body sbírá dvojice za excelentní herd work (práci ve stádě), precizní vytlačení telete na střed arény a bezchybnou práci koně na pozici nejlépe ve středu arény. Neudělují se žádné penalizace za vedení koně pomocí otěží (reining), ale kladně se hodnotí přirozená schopnost a ochota koně pro práci s dobytčetem.

V této disciplíně nepanuje žádné omezení udidel, může se vést kůň na udidle, páce, Hackamore, na jednu či na dvě ruce, bez omezení věku.

Penalty

1 bod

 • Ztráta výhody pozice
 • Pobídka špičkou nohy, celou nohou nebo třmenem na plec koně
 • Práce mimo pozici

3 body

 • Rozrušení stáda
 • Pobídka ostruhou na plec koně
 • Kopání do telete nebo bití telete
 • Back fence

5 bodů

 • Přestane-li kůň věnovat pozornost dobytčeti a dojde tím k jeho ztrátě
 • Ztráta telete

Skóre 0

 • Nepovolené vybavení
 • Záměrné rozrušování stáda
 • Pád koně / jezdce

Diskvalifikace

 • Hrubost vůči koni nebo dobytku
 • Hrubé rozrušování stáda

BODOVÁNÍ do seriálu (šampion získá trofej nebo přezku nebo jinou hodnotnou cenu)

V případě, že soutěží 6 a více jezdců, obdrží vítěz 6 bodů, druhý 5 bodů, třetí 4 body, čtvrtý 3 body, pátý 2 body a šestý 1 bod. V případě menší obsazenosti se vítězi přidělí takový počet bodů, kolik se účastnilo soutěže jezdců. Dále se přidělují body sestupně viz. výše. Na umístění má nárok pouze ten jezdec, který zaznamená skóre 61 bodů a výše. Skóre 60, 0 nebo diskvalifikace neumožňuje jakékoliv umístění.

V případě, že si jezdec v průběhu seriálu vymění koně, se mu nepřipočítávají body s tímto koněm k bodům získaným v předešlých soutěžích s koněm prvním! Vzniká tím nová dvojice.

SPEED PENNING

Speed penning

Ve třídě smí jeden kůň startovat pouze 1x.

Start ve finále není limitován pro žádnou soutěžní dvojici, avšak body budou přidělovány jen těm soutěžícím, kteří se před tím účastnili alespoň dvou ze tří proběhnuvších závodů!

Minimální počet přihlášených pro vypsání této disciplíny je 8!

Časový limit je 1 minuta, jeden jezdec, vyřazovací.

Protože jsou na jedné z podélných stěn diváci, nejsou podmínky pro dvojici jezdců stejné. Proto dvojice jezdců, která pojede spolu, bude o stranu bez diváků před jízdou losovat, pokud se nedomluví před rozhodčím.

Ve Speed Penningu je aréna rozdělena podélně na dvě poloviny a v každé z nich je stádo deseti krav označených čísly 0-9.

Dva jezdci jedou souběžně v obou částech arény a musí v co nejkratším čase zahnat tele označené vylosovaným číslem z dobytčí strany arény do ohrádky na nedobytčí straně arény.

Jezdci startují z oblasti od ohrádky, přičemž startovní čára je pomyslně prodloužená stěna ohrádky.

Rozhodčí zvednou vlajku na znamení, že je v aréně pro závod vše připraveno, a moderátoři odstartují disciplínu oznámením čísla telete jezdcům. Číslo sděluje moderátorům rozhodčí. Časomíra se spustí pro oba jezdce současně, na mávnutí hlavního rozhodčího, takže oba jezdci musí odstartovat neprodleně.

Závod končí, jakmile rychlejší jezdec zažene dobytče označené určeným číslem do ohrádky a zvednutím ruky ve vjezdu do ohrádky dá najevo, že závod ukončil.

Jezdec nesmí vjet s koněm do ohrádky celý, větší část koně musí být vně ohrádky, ani nesmí nepřiměřeně tlačit na tele tak, aby naráželo do stěn ohrádky. Zvednutím ruky na cílové čáře jezdec ukončuje disciplínu.

Ostatní telata mohou být kdekoliv na aréně, vyjma cílové ohrádky. Žádné jiné dobytče než to, které bylo určeno, nesmí vejít do ohrádky.

Závod se jede vylučovacím způsobem, kdy rychlejší jezdec postupuje do dalšího kola a druhý jezdec vypadává plně ze závodu.

Pokud nedokončí úlohu oba jezdci, nepostupuje ani jeden. Při lichém počtu startujících jede poslední jezdec sám a musí se vejít do nejpomalejšího času kola (např. nejpomalejší postupující jízda je 20,5 samotný jezdec potřebuje nejhůře 20,4 vteřiny). V případě, že lichý jezdec nezavře tele do ohrádky v potřebném čase, pak místo něj dále postupuje nejrychlejší z vyřazených jezdců v tomto kole, tzv. pravidlo „Lucky Looser“.

Pokud ve finálové jízdě dojde k tomu, že nezavře ani jeden jezdec, budou se porovnávat časy obou jezdců z postupového kola Speed Penningu. Jezdec s lepším časem vyhrává.

Diskvalifikace

 • Nadměrné hnaní nebo hrubost vůči teleti či koni
 • Najetí s celým koněm do ohrádky tak, že atakuje tele
 • Zavírání s jiným než určeným teletem v ohrádce

BODOVÁNÍ do seriálu (šampion získá trofej nebo přezku nebo jinou hodnotnou cenu)

Vzhledem k tomu, že se jedná o vyřazovací soutěž, obdrží body pouze čtyři jezdci, kteří se zúčastnili semifinále a následně finále. Podle pravidel bodování seriálu, vítěz obdrží 6 bodů, druhý 5 bodů, třetí 4 body a čtvrtý 3 body. Zbývající body zůstávají nerozděleny.

V případě, že si jezdec v průběhu seriálu vymění koně, se mu nepřipočítávají body s tímto koněm k bodům získaným v předešlých soutěžích s koněm prvním! Vzniká tím nová dvojice.

Novinky

Informace o vyhlášení letošních celkových vítězů a předání cen

Informace o vyhlášení letošních celkových vítězů a předání cen

6.9. 2018 / zobrazeno 7239×

Vážení závodníci, i přes to, že letos místo plánovaných čtyř závodů proběhly pouze... více

Finále Silverstone Western Cup 2018 ZRUŠENO!

Finále Silverstone Western Cup 2018 ZRUŠENO!

3.8. 2018 / zobrazeno 1593×

Vážení závodníci, fanoušci a příznivci SWC, po pečlivém rozmýšlení všech okolností s... více

3.show SWC 2018, 2. - 3. 6. Výsledky a fotografie

3.show SWC 2018, 2. - 3. 6. Výsledky a fotografie

úterý 5. červen, 2018 / zobrazeno 2826×

3.show SWC 2018 je za námi. Moc děkujeme soutěžícím, kteří přijeli závodit a děkujeme... více

3.show SWC 2018, 2. - 3. 6. Přihlášky a informace

3.show SWC 2018, 2. - 3. 6. Přihlášky a informace

23.5. 2018 / zobrazeno 930×

SILVERSTONE WESTERN CUP 3. SHOW Datum: 2. - 3. června 2018 Místo: GALLOWAY FARMA 334 53 ROUPOV... více

2.show SWC 2018, 5. - 6. 5. zrušeno

2.show SWC 2018, 5. - 6. 5. zrušeno

13.4. 2018 / zobrazeno 1873×

2. Show SWC 5. – 6. 5. 2018 Důležité upozornění! Z důvodu podezření nového výskytu... více

1.show SWC 2018, 7. - 8. 4. Výsledky a fotografie

1.show SWC 2018, 7. - 8. 4. Výsledky a fotografie

9.4. 2018 / zobrazeno 1109×

1.show SWC 2018 je za námi. Moc děkujeme soutěžícím, kteří přijeli závodit a děkujeme... více

1.show SWC 2018, 7. - 8. 4. Přihlášky a informace

1.show SWC 2018, 7. - 8. 4. Přihlášky a informace

16.3. 2018 / zobrazeno 1513×

Předběžný časový harmonogram: SOBOTA: 13.30 Usazení stáda pro Herd Work Open 14.00... více

Silverstone Western Cup 2018

Silverstone Western Cup 2018

5.1. 2018 / zobrazeno 4852×

Milí závodníci, přípravy na nadcházející závodní sezónu jsou v plném proudu a my... více